عوارض استرس در دوران بارداری

عوارض استرس در دوران بارداری

آیا عوارض استرس در دوران بارداری مطلع هستید و می دانید چه تاثیر منفی روی جنین دارد؟ در صورتی که خانم بارداری استرس زیادی متحمل شود، پیامدهای مخربی کودک را تهدید می کند. استرس از هر چیزی ممکن است برای مادر باردار ایجاد شود. کوچکترین و جزیی ترین مسائل استرس…

مطالعه بیشتر