جهت شرکت در هر آزمون روی نام آنها کلیک کنید.

لازم به ذکر است فقط اعضا امکان شرکت در آزمون را دارند.

عضویت در سایت

همچنین زمان آزمون ۳ دقیقه می باشد.

مقیاس تاب آوری خانواده (FRAS)

پرسشنامه شاخص بی ثباتی ازدواج

پرسشنامه مقیاس ارزیابی انطباق پذیری و
همبستگی خانواده

مقیاس انسجام خانوادگی Family Solidarity (unity) Scale